Životní prostředí a ekologie ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o.

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se hlásí ke konceptu tzv. udržitelného rozvoje založeno na novém vztahu mezi lidmi a jejich přístupu k prostředí, ve kterém žijí. Vedení společnosti si plně uvědomuje existenci negativních vlivů slévárenské výroby na životní prostředí, vnímá problematiku skleníkového efektu a vliv průmyslové výroby na něj. Zaváděním nových technologií a zodpovědnou údržbou stávajících systémů se zasazuje o eliminaci vlastní uhlíkové stopy. 

Vítkovické slévárny spol. s.r.o. jako společensky odpovědná firma investuje nemalé prostředky do ekologizace svých provozů. 

Odpadové hospodářství

Nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které vznikají v procesu výroby ve společnosti, Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se řídí v souladu se zákonem č. 185/2002Sb. Odpady jsou shromažďovány na určených místech a tříděny dle katalogu odpadů. Společnost má zpracován Plán odpadového hospodářství dle § 44 zákona odpadech a § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V rámci integrovaného povolení bod 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady byl společnosti udělen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajících při výrobní činnosti.
Součástí nakládání s odpady je také provádění povinných analýz odpadů. 

Ochrana ovzduší

V roce 2007 bylo společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. vydáno integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002Sb. o integrované prevenci, které stanoví jako provozovateli zařízení dle §13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci závazné podmínky provozu zařízení, a to emisní limity v souladu s §14 odst.1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s §13 odst.44 písm. i) zákona o integrované prevenci.
Společnost se stále podílí na snižování emisí.

Ukazatele sledované při měření emisí z tavících pecí jsou prach, kyslík a oxid uhličitý.

Na slévárně odlitků bylo instalováno nové odprašovací zařízení elektrické obloukové pece firmou APF Praha, které zajišťuje plnění emisního limitu pro znečišťující látku TZL . K dalšímu snižování emisí na Slévárně odlitků došlo zprovozněním odlučovače pro odsávácí zařízení na vybíjení odlitků.

Na Slévárně válců bylo instalováno odsávání kelímkových elektrických indukčních pecí firmou EKOGLOBAL, spol. s r.o., které řeší odsávání a čištění zplodin. V druhé fázi bude realizováno odsávání licích pánví při odlévání a legování, čímž dojde k dalšímu snížení emisí a zlepšení životního prostředí.

Pravidelně je prováděno měření emisí v zákonných intervalech dle jednotlivých znečišťování.

Vodní hospodářství

Systémem uzavřených vodních okruhů a svedením odpadních vod do centrální kanalizace, která je napojena na ÚČOV ČEZ a.s. je zajištěno šetrné nakládání s povrchovými zdroji vod a nízký stupeň znečištění odpadních vod.

Opatření pro předcházení havárií z hlediska ochrany vod jsou řešena v souladu se schválenými havarijními plány.

Plnění pro hospodárné využívání surovin a energie

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o., každoročně investuje do rozvoje a modernizace výrobního zařízení, a to nejen pro zvýšení vlastní produkce, ale také z důvodů úspor energií.

V rámci hospodárného využívání surovin a energie byl zpracován v prosinci roku 2003 energetický audit společností ECO –Projekt – Invest, s.r.o., který obsahuje závěrečná doporučovaná opatření, která budou řešena dle důležitosti a dle finančních možností společnosti.

Z těchto doporučených opatření byla již provedena řada úprav, a to:

izolace armatur pro horkovod a páru
místo dodatečné izolace plechových vrat byla troje vrata vyměněna za lamelové s izolací
postupně jsou nakupována úsporná svítidla pro výrobní haly, nová svítidla mají poloviční spotřebu energie při srovnatelné svítivosti
výměna jednoduchého prosklení polykarbonátem, v letech 2008 -2010 byla provedena rekonstrukce 8 světlíků spojena s výměnou drátoskla za polykarbonát

Staré ekologické zátěže

V areálu společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o., umístěném v Dolní oblasti se nevyskytují žádné sanační plochy starých ekologických zátěží a v důsledku toho zde neprobíhá žádná sanace.

 

Z výše provedených a plánovaných akcí vyplývá, že společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v rámci svých technických a finančních možností neustále zlepšuje kvalitu životního prostředí.